Gizlilik KVKK Öğrenci Kaydı Aydınlatma Metni
01 Ocak 2020 Çarşamba
KVKK Öğrenci Kaydı Aydınlatma Metni

ÖĞRENCİ YURT KAYIT BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İlim Yayma Cemiyeti (“Cemiyet”) tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu dernek tüzel kişiliğine haiz İlim Yayma Cemiyeti’dir.

İlim Yayma Cemiyeti'nin hazırladığı online başvuru ve kayıt formlarını, cep telefon numarası ve e-posta adres doğrulaması üzerine dolduran öğrencilerin kimlik, eğitim, iletişim, veli, sağlık vb. kategorizasyonlarda yer alan kişisel verilerini;

 1. Yurt Başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi, 
 2. Başvuran veya kayıt olan kişiyle iletişim kurulabilmesi,
 3. Özel barınma hizmetleri mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 5. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 6. Barınma hizmet sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 7. Barınma hizmeti finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 8. Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 9. Öğrencilerin yurt devamsızlık ve yoklama faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 10. Öğrencilerin Barınma Hizmeti Memnuniyeti Süreçlerinin Yürütülmesi
 11. Öğrenci-Veli İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası  
 12. Cemiyetimizin Kurumsal İç Yönetmeliklerinden kaynaklı (Yurt İşletmeciliği Temel Prensipleri) yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz özel barınma hizmetleri mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerimiz gereğince Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer yetkili kamu ve kurumları ile sınırlı olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. 

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde belirtilen; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik olarak işlenmektedir.  

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme vb.), Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www.iyc.org.tr/kvkk adresindeki formun doldurulması suretiyle; 

 • Yazılı olarak; şahsen başvuru ile bizzat veya noter vasıtasıyla, Nişanca Mahallesi Feshane Caddesi No:44 Eyüp/İSTANBUL (İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi) adresine veya 
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi kullanarak “[email protected]” adresine veya
 • Cemiyet sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “[email protected]” adresine veya 
 • Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Cemiyet sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “[email protected]” adresine başvurularınızı iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda www.iyc.org.tr/kvkk internet adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

   Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No:44, Eyüpsultan/İstanbul

   (0212) 427 43 70

   [email protected]