Gizlilik KVKK Mezun Kaydı Aydınlatma Metni
20 Mayıs 2021 Perşembe
KVKK Mezun Kaydı Aydınlatma Metni

MEZUN ÖĞRENCİ KAYIT AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İlim Yayma Cemiyeti (“Cemiyet”) tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu dernek tüzel kişiliğine haiz İlim Yayma Cemiyeti’dir.

İlim Yayma Cemiyeti'nin hazırladığı online başvuru ve kayıt formlarını, cep telefon numarası ve e-posta adres doğrulaması üzerine dolduran mezunlarımızın kimlik, eğitim, iletişim, meslek kategorizasyonlarda yer alan kişisel verilerini;

  1. Mezun öğrencilerimizin sivil toplum çalışmalarına katılımının sağlanması,
  2. Cemiyetimizin faaliyetleri hakkında mezun öğrencilerimizin bilgilendirilmesi, 
  3. Cemiyetimiz tarafından mezun öğrencilerimize yönelik düzenlenen organizasyonların icrası, 
  4. Mezun öğrencilerimizin kariyer ve iş imkânları hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamakta ve yurt dışına aktarılmamaktadır. 

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme vb.), Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www.iyc.org.tr/kvkk adresindeki formun doldurulması suretiyle; 

  • Yazılı olarak; şahsen başvuru ile bizzat veya noter vasıtasıyla, Nişanca Mahallesi Feshane Caddesi No:44 Eyüp/İSTANBUL (İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi) adresine veya 
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi kullanarak “[email protected]” adresine veya
  • Cemiyet sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “[email protected]” adresine veya 
  • Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Cemiyet sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “[email protected]” adresine başvurularınızı iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda www.iyc.org.tr/kvkk internet adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.    Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, No:44, Eyüpsultan/İstanbul

   (0212) 427 43 70

   [email protected]